تک درخت

جاده غیر اصلی شاهرود – گرگان ، روستای شاهکوه ، حوالی چشمه هفت رنگ

(عکاسی با موبایل)

1+
, , , , , ,