حوض ماهی

یزد ، موزه پول و سکه ، حوض ماهی

0
, , , ,