پناهگاه

جان-پناه امیری،

تهران، در مسیر قله توچال، در ارتفاع ۳۳۰۰ متری

0
, , , , , , ,