ستاره باران

مسیر حرکت ستارگان

شب ، کویر روستای مصر،  نائین، اصفهان

عکاسی بالب

1+
, , , , , , , ,