Blog Archives

در باد

شاهرود ، روستای دهملا 4+

Tagged with:

پنجره

زیر پنجره مسجد (عکاسی با موبایل) 0

Tagged with:

پس از باران

جاده تهران – مشهد ، مابین شاهرود و دامغان ، دهملا 0

Tagged with: